Sint-Michielskerk Leuven

Vredeskerk

voor het gebruik van de St. Michielskerk
(goedgekeurd door de vergadering van de kerkfabriek d.d. juni 2005)

voor het gebruik van de St. Michielscentrum
(goedgekeurd door de vergadering van de kerkfabriek d.d. 8 nov 2014) 

 

Kerkfabriek van Sint-Michielskerk Leuven

Naamsestraat 57A

3000 Leuven

 

Bank Belfius IBAN BE49 0910 0110 0371 – BIC GKCCBEBB

 

1. Huishoudreglment voor het gebruik van de kerk

(goedgekeurd door de vergadering van de kerkfabriek d.d. juni 2005)

1. Na de restauratie van de voorgevel van de St. Michielskerk in 1996-97 besloot de kerkfabriek van St.-Michiel om aan het kerkgebouw een verruimde bestemming te geven. De ontsluiting van deze vroegere Jezuïetenkerk gebeurt onder de noemer van pan-Europese diversiteit, spiritualiteit, zin voor oecumene en solidariteit. Activiteiten, die onder deze brede noemer thuishoren kunnen in de kerk worden georganiseerd. Op die wijze kan het kerkgebouw opnieuw een bewoond Godshuis worden. D.w.z. dat naast de klassieke parochiefuncties, die blijven bestaan, de kerk dienst kan doen als ruimte voor manifestaties en bijeenkomsten, voor zover zij het religieus karakter van de kerk niet schaden. Hierbij wordt gedacht aan de organisatie van concerten, lezingen, mysteriespelen, maar ook congressen en vergaderingen in kleine groepen.

2. Toelating voor dergelijke projecten wordt minstens twee maanden op voorhand schriftelijk aangevraagd bij de kerkfabriek van St.-Michiel ( p.a. K. Malfliet, voorzitter van de kerkfabriek van St.-Michiel, St.-Antoniusberg 9, 3000 Leuven, tel. 016.23.12.45, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). De kerkfabriek oordeelt over de toelaatbaarheid van de activiteit. Zij waakt eveneens over de kalender van activiteiten, afficheert deze en regelt de financiële aspecten.

3. Over de concrete voorbereidingen wordt overlegd met de onderhoudsploeg van de kerk (p.a. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De onderhoudsploeg kan de kerkfabriek geenszins binden. Van de onderhoudsploeg kan niet worden verwacht dat zij instaat voor de voorbereidende werken.

4. Na het gebruik van de kerk wordt de kerk in haar oorspronkelijke staat achtergelaten. Er wordt een bankwaarborg vastgelegd van 1000 euro.

5. Volgende prijzen gelden voor het gebruik van de kerk:

-Concert, conferentie: 250 euro per concert- of conferentiedag
-Tentoonstelling (van kunstwerken bijvoorbeeld): af te spreken
-Lezing, vergadering: 100 euro

Deze bedragen worden vooraf gestort op de rekening van de kerkfabriek van St. Michiel.: BE49 091 001 100  371  GKCCBEBB

6. In een afzonderlijk document ("contract") aanvaardt de projectverantwoordelijke het huishoudelijk reglement en verbindt er zich toe de vereiste sommen te betalen. De kerkfabriek heeft recht op 15 vrijkaarten voor een concert, dat plaatsvindt in de kerk.

 

 

2. Contract

 

i.v.m. het gebruik van het St.-Michiels Ontmoetingscentrum te Leuven

 

Ondergetekenden:

Naam:…………………………………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……..….

Telefoon:…………………………………………………………………………………………………………

Vertegenwoordiger van de Kerkfabriek van St.-Michiel

en

Naam:…………………………………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……..….

Telefoon:…………………………………………………………………………………………………………

Gebruiker

Gaan akkoord over het ter beschikking stellen van het St.-Michiels Ontmoetingscentrum op volgende data en tijdstippen tegen de betaling van €    ……..:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

De concrete voorwaarden voor het gebruik van het Ontmoetingscentrum staan vermeld in het huishoudelijk reglement in bijlage.  De gebruiker aanvaardt dit reglement en verbindt er zich toe dit strikt na te leven.

Bij eventuele betwisting is de rechtbank van Leuven bevoegd.

Datum:

Namens de kerkfabriek van St.-Michiel                                                De gebruiker

BIJLAGE

 

 

Sint-Michiels Ontmoetingscentrum

Huishoudreglement

 

  1. Aanvraag voor gebruik van het Centum gelegen Naamsestraat 57A, 3000 te Leuven (vergaderzaal en/of keuken) moet gebeuren aan de “Kerkraad van St-Michiels” dit per mail bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
  2. Als gebruiker wordt beschouwd al wie gebruik maakt van de infrastructuur van het ontmoetingscentrum.  De reservatie is pas geldig na  ondertekening van de gebruiksovereenkomst en het storten van de waarborg (€ ………. al naargelang afgesproken)  op de rekening IBAN BE49 0910 0110 0371  BICGKCCBEBB.  Het gebruiksgeld en de waarborg moeten op de rekening staan 3 dagen voor de ingebruikname.
  3. Afspraken voor het afhalen en retourneren van de sleutel(s) eventueel in de brievenbus dienen te worden gedaan na toestemming tot gebruik van het centrum.
  4.  Richtlijnen bij eventuele pannes of defecten evenals de bediening van de electriciteitstoebehoren zullen eveneens door de verantwoordelijke van de Kerkraad gegeven worden.

- Brandweer en medische spoeddienst zijn telefonisch bereikbaar op 112

- Nooduitgang(en), vluchtweg(en) en noodverlichting moeten steeds vrij blijven.

  1. Er is een rookverbod in gans het gebouw. Overtollig lawaai wordt vermeden en affiches mogen niet op muren of vensters aangebracht worden; enkel op het bord in de gang naar de kapel.
  2. Keukengebruik en toiletten:

 - keukenhanddoeken worden door de gebruikers  zelf meegebracht.

-  toiletten worden netjes achtergelaten.

-  Bij gebruik van keukengerief moet alles na gebruik afgewassen worden, afgedroogd en weer op de geëigende plaats gezet worden.

- Gebroken stukken worden bij afsluiting gemeld aan de verantwoordelijke Kerkraad.

  1. Het vergaderzaaltje en/of keuken worden na gebruik uitgeborsteld. Afval, dozen, inpakgerief en leeggoed worden terug meegenomen. Tafels en stoelen zullen in de goede orde worden achtergelaten (zie plan).
  2. Vergoedingen en tarieven:

-  Middagactiviteiten: zaal  25,-€;  zaal met keuken  50,-€

-  Avondactiviteiten: zaal  50,-€;  zaal met keuken 75,-€

De gebruiker is gehouden de kerkraad te vrijwaren voor alle eventuele aanspraken van derden die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de door hem georganiseerde activiteit.

De gebruiker is aansprakelijk voor schade aan personen, goederen of voorwerpen, voor schade aan het gebouw en/of de lokalen, tenzij hij kan aantonen dat deze schade in geen geval te wijten is aan een fout of nalatigheid in het gebruik, de bewaking of het onderhoud in hoofde van de gebruiker, zijn personeel of zijn genodigden.

Elke vastgestelde schade moet door de gebruiker aan de verantwoordelijke kerkraad gemeld worden.  De kerkraad kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

 

 

 

Contract

 

Concerning the use of the Sint Michiel community center Leuven

Undersigned:

Name:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adress:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Phone:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Representative of Kerkfabriek St-Michiel

and

Name:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adress:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Phone:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

User

Agree that the Sint Michiel community center will be placed at the disposal of the user at the following times and dates for a fee of €:…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

The terms of service for the use of the community center are listed in the attachment. The user accepts these terms and commits himself/herself to follow these strictly.

In case of dispute the court of Leuven has the authority.

Date:

Signed

Kerkfabriek St.-Michiel                                                                                                          The user

Attachment

      

 

 

                                                     Sint Michiel community center

Domestic rules

1.  Any request for the use of the center located Naamsesteenweg 57A, 3000 Leuven (meeting room and/or kitchen) must pass through “Kerkraad St-Michiel” contactable by the following mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2.  Anyone who uses the infrastructure of the community center is considered a user. The reservation only applies after the signing of the agreement and depositing of the warranty (€….. depending on the agreement) on the account   IBAN BE49 0910 0110 0371  BIC GKCCBEBB. Three days before the use of the infrastructure both the usage fee and the warranty must be on the account .

3. Agreements concerning the retrieval and returning of the keys, if need be in the mailbox, must be made after permission to use the center has been given.

4. Guidelines in case of blackouts or defects and controls of electrical devices will be given by the responsible person of the Kerkraad.
- Fire department and medical assistance can be reached by phone using the number 112.
- Emergency exits, escape routes and emergency lighting must remain clear and unobstructed at all times.

5. Smoking is not allowed in the entire building. Excessive noise is to be avoided and posters may not be put on walls or windows, only on the board in the hallway towards the chapel

6. Usage of the kitchen and toilets:
- Kitchen towels must be brought by the user.
- Toilets are to be left behind in a clean condition.
- Kitchen equipment must be cleaned, dried and put back in its original place if used.
- After closing off, any damage to equipment must be reported to the responsible of the Kerkfabriek

7. The meeting room and/or kitchen must be cleaned after use. Garbage, boxes, packages and empty recipients/bottles must be properly disposed off elsewhere and NOT left behind on site. Tables and chairs are to be returned to their original positions (see map).

8. Compensation and tariff:
- Midday activities: Room 25,00
€; room and kitchen 50,00 €
- Evening activities: Room 50,00 € ; room and kitchen 75,00 €

9. Violation of the conditions mentioned above will result in  withholding (a part of) the warranty proportionate to the severity of the offense

10. Indemnification clause: Before the start of his activity, the user must make sure that any damage to equipment, the building and third parties is covered by an insurance of civil liability (termed “burgerlijke aansprakelijkheid” in the Belgian insurance system).
The user is bound to indemnify the Kerkraad from any claims from third parties that are direct or indirect consequences of the activities organized by him/her.
The user is held liable for any damage to persons, objects, the building and/or rooms, unless he can prove that the damage can in no way be attributed to mistakes or neglect in the use, the security or maintenance by the user, his staff or his guests.
Any identified damage must be reported by the user to the responsible of the Kerkraad. In no case can the Kerkraad be held responsible for any accidents that occur.

11. Every user declares to have read and understood these terms and agrees to them by signing the contract.